Späť...

O projekte

Výučbový portál matematiky 6. ročníka vznikol ako súčasť jednej z aktivít projektu s názvom Využitie moderných metód vo výučbe žiakov ZŠ Čaklov, ktorý v Základnej škole Čaklov realizujeme od októbra 2009.

Projekt je spolufinancovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Realizácia projektu pozostáva z troch hlavných aktivít:

1.1 Tvorba a modernizácia osnov jednotlivých predmetov

Podstatou aktivity je inovovať učebný proces tak, aby vyhovoval normám, bol v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a dostatočne pripravil deti po technickej i vedomostnej stránke na ďalšie štúdium a život. V rámci aktivity bude učiteľmi vypracovaný metodický materiál na realizáciu inovovanej výučby pre jednotlivé predmety a príslušné ročníky. Zároveň budú vypracované nové učebné materiály pre žiakov i pre samotných učiteľov. Projekt je realizovaný pre tieto predmety:

  • Matematika v 6. ročníku ZŠ
  • Cestovatelia regiónmi v 5. ročníku ZŠ
  • Výtvarná výchova v 5. ročníku ZŠ
  • Regionálna výchova v 1. a 2. ročníku ZŠ

1.2 Implementácia nových foriem vzdelávania

Podstatou aktivity je v praxi využiť spracované nové formy výučby, nová materiály a aktívne začať používať nové vzdelávacie technológie a výučbový portál matematiky.

2.1 Školenia učiteľov na efektívne využívanie inovovaných vzdelávacích metód a zariadení

Aktivita spočíva zo 4 druhov školení pre učiteľov, aby boli schopní u nás úspešne pripraviť a využívať princíp modernej školy. Pôjde o školenia na využívanie nových metód výučby matematiky, na využívanie IKT vo vyučovaní, školenia na využívanie nových výtvarných metód a školenia na prácu s videom a fotografiami.